Regulamin strony internetowej Stowarzyszenia Klub Abstynencki „Można Inaczej” z siedzibą w Radomsku

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Stowarzyszenia Klub Abstynencki „Można Inaczej” z siedzibą w Radomsku (zwanej dalej: „stroną internetową”),dostępnej pod adresem: www.moznainaczej.info.pl

 2. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Stowarzyszenia Klub Abstynencki „Można Inaczej” z siedzibą w Radomsku przy ulicy Wyszyńskiego 27 wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000170609 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 772 220 74 93, REGON: 592266506, (zwane dalej jako: „Stowarzyszenie”).

 3. Użytkownikiem Strony internetowej jest każda osoba, która z niej korzysta (zwana dalej „użytkownikiem”).

 4. Strona internetowa działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Stowarzyszenie są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.moznainaczej.info.pl w stopce strony lub innym widocznym miejscu na stronie głównej

 5. Stowarzyszenie może również przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony internetowej i korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się wchodząc na stronę politykę prywatności dostępna na stronie internetowej.

 6. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Stronie internetowej należą bądź przysługują Stowarzyszeniu. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Stowarzyszenia, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.

 7. Każdy użytkownik Strony internetowej może kontaktować się ze Stowarzyszeniem kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: moznainaczej.radomsko@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia lub telefonicznie pod numerem: +48 533 219 392.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

 2. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia ze Stroną internetową, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

 4. Stowarzyszenie poprzez Stronę internetową umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:

  1. zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Stowarzyszenie, w szczególności dotyczącymi jego działań statutowych i aktualnych propozycji działań oraz rodzajów pomocy/propozycji dla odbiorców, beneficjentów naszej działalności oraz działań naszych partnerów współpracujących,

  2. kontaktowania się ze Stowarzyszeniem,

 5. Stowarzyszenie nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

 6. Stowarzyszenie udostępnia na Stronie internetowej nr konta w celu dokonywanie darowizn w formie płatności/przelewów bankowych na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.

 7. W ramach wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia przyjmujemy wyłącznie wpłaty bezgotówkowe w formie tradycyjnego lub internetowego przelewu bankowego, których koszt ponosi wpłacający wg stawek jakie wynikają z cenników i tabeli opłat wiążących wpłacającego z bankiem lub instytucja płatniczą z jaką wpłacający ma umowę i realizuje wpłatę/przelew.

 8. Wszelkie środki finansowe przekazywane na rzecz Stowarzyszenia muszą być wyrażone w walucie polskiej – złoty (PLN).

 9. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych, logo Stowarzyszenia, a objętych prawami autorskimi należącymi do Stowarzyszenia bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione.

 10. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na stronie internetowej, w tym w celu skutecznego skontaktowania się ze Stowarzyszeniem niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

 11. Stowarzyszenie wskazuje, że korzystanie ze strony internetowej jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego użytkownika, na które Stowarzyszenie nie ma wpływu.

 12. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.

 13. Stowarzyszenie w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: moznainaczej.radomsko@gamil.com w ciągu 30 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Stowarzyszenie.

 14. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik strony internetowej zamieszczane własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez użytkownika lub Stowarzyszenie na zasadach określonych poniżej. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej.

 2. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.

 3. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:
  zaprzestanie korzystania ze strony internetowej,

  1. przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierowa
  2. na adres Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie odpowiada za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych umową z użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Reklamacje

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, a także wykonywaniem usług określonych w pkt II.3 Regulaminu przez Stowarzyszenie.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Stowarzyszenia w skazany w pkt I.7 Regulaminu, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.

 3. Stowarzyszenie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. Stowarzyszenie uprawnione jest do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli w jej treści nie wskazano danych umożliwiających kontakt z użytkownikiem.

 5. Stowarzyszenie informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez użytkowników ze strony Internetowej, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności na stronie internetowej lub zakończenia świadczenia usług, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Stowarzyszenie z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.

 3. Stowarzyszenie ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej niniejszym regulaminem.

 4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości umieszczania na niej jakichkolwiek treści.

 5. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U.2019.1145) i ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

 8. Wszelkie spory pomiędzy Stowarzyszeniem, a użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.

 9. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie internetowej pod adresem: www.moznainaczej.info.pl

 10. .Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 roku.