O Nas

Jesteśmy dla Ciebie oraz lokalnej społeczności Radomska i okolic od maja 2003 roku

W praktyce Członkostwo i współpraca w Stowarzyszeniu pozwala na:

Uzyskanie wsparcia i szerokiej informacji dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przyjaciół, pracodawców

Dalszy rozwój po zrealizowaniu podstawowej terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin – przechodzenie przez tzw. proces trzeźwienia w przyjaznej atmosferze, właściwym otoczeniu i w warunkach sprzyjających powrotowi do społeczności jako w pełni wartościowe jednostki.

Uzyskanie równowagi i odbudowanie więzów rodzinnych, które zostały zaburzone (nawet na przestrzeni wielu lat).

Samorealizację przy wolontariacie w ramach realizowania zadań przez członków/członkinie Stowarzyszenia,

Zdobycie w przyjaznym otoczeniu zrozumienia, poczucia własnej wartości, możliwość samorealizacji przy pracy zespołowej i indywidualnej nad poszczególnymi działaniami Stowarzyszenia.

Możliwość współuczestnictwa w warsztatach, grupach wsparcia Stowarzyszenia i wspólnot współpracujących (AA i Al-anon)

Nasz Zarząd:

Prezes:

Andrzej Kaczmarek
Tel: +48 533 219 392

V-ce Prezes:

Paweł Sławiński
Tel: +48 533 219 392

Bożena Bartnik
Tel: +48 533 219 392

Iwona Osicka
Tel: +48 533 219 392

Leszek Stępień
Tel: +48 533 219 392

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, prowadząc działalność nieodpłatną i odpłatną, przez:

Oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu, poprzez działania informacyjne, rozmowy, telefon zaufania, spotkania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Organizowanie imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz rodzin z problemem alkoholowym.
Współpraca z Kościołem oraz kościelnymi bractwami trzeźwości.
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Współpraca z Kościołem oraz kościelnymi bractwami trzeźwości.
Organizowanie imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz rodzin z problemem alkoholowym.
Zajmowanie stanowisk i wypowiadania się w sprawach związanych z polityką w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.
Prowadzenie klubów, kawiarni, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną oraz dla osób dorosłych.